Regulamin

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w imprezie tramwajowej jest ukończenie 18 lat.

Wyjaśnienie terminów użytych poniżej:

Tramparty – Sprzedawca usługi – imprezy tramwajowej, której tyczy się niniejszy Regulamin.
Organizator – osoba fizyczna lub osoba reprezentująca dany podmiot prawny zlecająca zorganizowanie imprezy naszej firmie;
Klient – osoba, która nabyła bilet wstępu na imprezę otwartą (biletowaną) organizowaną przez Tramparty

 

1. Bilety

Prywatna impreza

Proces rezerwacji imprezy prywatnej rozpoczyna się w chwili wysłania wypełnionego formularza w zakładce „Rezerwuj” na stronie tramparty.pl. Tuż po uzgodnieniu szczegółów wydarzenia, klient dostaje wiadomość e – mail z ostateczną wyceną danej imprezy. Tramparty rezerwuje sobie prawo do zmiany ostatecznej ceny za usługę przed podpisaniem/wejściem w życie kontraktu z Organizatorem.
W przypadku rezygnacji później, niż na 5 dni roboczych przed wydarzeniem, Organizator będzie musiał pokryć cały koszt imprezy/nie będzie mu zwrócona zaliczka ani pełna kwota przekazana na poczet imprezy.
Jeżeli impreza nie odbędzie się z winy Tramparty- zwracamy wszystkie pieniądze przekazane nam w poczet imprezy przez Organizatora.
Jeżeli impreza zostanie przerwana, lub nie dojdzie do imprezy z powodu naruszenia Regulaminu lub zasad bezpieczeństwa i zachowania się przez uczestników imprezy – Organizator nie będzie upoważniony uzyskania zwrotu kwoty przeznaczonej na imprezę.
W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń mienia należącego do Tramparty lub do MPK Kraków S.A., Organizator i/lub uczestnicy imprezy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej za poniesione straty.

Mamy nadzieję, że powyższe zdania napisaliśmy tylko dla formalności i nie dojdzie do opisanych powyżej sytuacji 🙂

Imprezy biletowane

Kupując bilet na imprezę biletowaną klient automatycznie zgadza się z Regulaminem tej imprezy podanym na stronie tramparty.pl

Tramparty rezerwuje sobie prawo do zmiany cen biletów imprez biletowanych, zaznaczając jednak, iż cena, jaką zapłacił Klient za bilet na daną imprezę jest ostateczna i nie może zostać zmieniona po dokonaniu płatności. Bilety nie podlegają zwrotowi, chyba że impreza nie odbyła się z winy Tramparty lub z powodu działania „siły wyższej”; w takich przypadkach Klient otrzymuje zwrot 100% kosztu biletu. Jeżeli impreza zostanie przerwana, lub nie dojdzie do imprezy z powodu naruszenia Regulaminu lub zasad bezpieczeństwa i zachowania się przez uczestników imprezy – Klient nie będzie upoważniony uzyskania zwrotu kwoty przeznaczonej na imprezę.

2. Bezpieczeństwo

Wszyscy uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa podczas trwania imprezy:

 • Każde zachowanie, mogące spowodować uszczerbek na zdrowiu, bądź grożące śmiercią uczestnika/uczestników imprezy jest zabronione i będzie skutkować natychmiastowym usunięciem z imprezy
 • Utrudnianie jazdy motorniczemu i każda forma odwracania jego uwagi, oraz niestosowania się do jego poleceń jest zabroniona
 • Opieranie się o drzwi, jazda na schodach, oraz otwieranie drzwi w czasie jazdy tramwaju jest zabronione.
 • Nieuzasadnione użycie hamulca bezpieczeństwa jest zabronione i może skutkować karą finansową
 • Palenie tytoniu w tramwaju jest zabronione
 • Śmiecenie w tramwaju jest zabronione; wszelkie śmieci i odpadki należy wrzucać do specjalnie przygotowanych plastikowych worków rozmieszczonych w tramwaju
 • Wychylanie się, oraz wystawianie rąk, nóg i innych części ciała przez okna tramwaju jest zabronione, gdyż może powodować poważny uraz, kalectwo, lub nawet śmierć – słupy trakcyjne znajdują się bardzo blisko okien tramwajów!
 • Wyrzucanie śmieci oraz innych niebezpiecznych obiektów z tramwaju jest zabronione i może skutkować natychmiastowym wykluczeniem z imprezy
 • Wnoszenie na pokład tramwaju niebezpiecznych przedmiotów, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników imprezy jest zabronione
 • Spowodowanie jakichkolwiek mechanicznych uszkodzeń tramwaju lub sprzętu będzie skutkować natychmiastowym usunięciem z imprezy, jak również pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej
 • Uczestnicy imprezy zobowiązani są do wykonywania poleceń przedstawicieli Tramparty mających na celu zachowanie bezpiecznego i prawidłowego przebiegu imprezy.
 • Picie alkoholu z kierowcą tramwaju jest niedozwolone 😉

 

3. Odpowiedzialność

Tramparty bierze odpowiedzialność za czyny popełnione przez swoich pracowników podczas imprezy, z wyjątkiem tych, które doprowadzą do uszczerbku na zdrowiu, lub śmierci uczestników imprezy. Odpowiedzialność finansowa firmy Tramparty ogranicza się do równowartości biletu zakupionego na daną imprezę. Tramparty nie bierze odpowiedzialności za czyny popełnione przez uczestników imprezy, szczególnie tych pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

4. Generalne zobowiązania

Klient zobligowany jest do uiszczenia opłaty za bilet na daną imprezę, postępowania zgodnie z zaleceniami członków załogi Tramparty , pokrycia wszelkich ewentualnych wyrządzonych przez siebie podczas imprezy szkód, oraz punktualnego przybycia na miejsce rozpoczęcia imprezy. Tramparty zobowiązany jest do serwsinignu imprezy i klientów według przyjętych standardów.